Allmänna köpvillkor för onlineköp

1. Säljarens identitet

Säljaren är:
VOSS GmbH & Co. KG
Registrerat i tyska näringslivsregistret vid AG Flensburg under HRA 9110, och i svenska momsregistret med org.nr. 502079-7873.
Ohrstedt-Bhf. Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
Tyskland
Telefon: 08-420 027 89 (inga extra telefonavgifter uppkommer)
E-post: shop@lantkompaniet.se
härefter betecknad som "VOSS".

VOSS är näringsidkare.

2. Allmänt

Följande affärsvillkor gäller för alla avtal du ingår med oss som leverantör (VOSS GmbH & Co. KG) via webbplatsen www.lantkompaniet.se (härefter betecknad ”webbshop”), såsom för avtal utanför online-varukorgssystemet som har ingåtts genom ett individuellt anbud resp. en offert och en accept resp. godkännande (se avsnitt 3 Avtalets ingående). Om inte annat överenskommits motsägs införandet av dina egna villkor, om tillämpligt. Genom att beställa något i webbshopen accepterar du dessa villkor. Med ”konsument” betecknas i dessa villkor varje person som ingår avtal för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, med ”näringsidkare” en fysisk eller juridisk person som ingår avtal för ändamål som har samband med dennes näringsverksamhet. Med ”varor” avses i det följande såväl fysiska varor utan digitala delar såsom varor med digitala delar (som t.ex. innehåller mjukvara).

3. Avtalets ingående

För att lägga in en order och ingå ett avtal med VOSS ska du vara minst 18 år. I och med att du lägger din beställning försäkrar du att du är minst 18 år. I de fall varorna endast får säljas till personer över en viss ålder kommer VOSS och/eller leverantören genomföra en ålderskontroll och endast sälja och lämna över varan till personer som har uppnått föreskriven ålder. Varor med en ålderbegränsning är särskild markerade i webbshoppen. Där uppges även hur ålderskontrollen genomförs.

Vid beställning på webbshopen ingås ett köpeavtal när VOSS har bekräftat din order.
Köpeavtalet ingås via online-varukorgsystemet enligt följande:

  • Varorna som du tänker köpa lägger du i ”varukorgen”. Med funktionsknappen på webbshoppens navigationslista kan du öppna varukorgen och genomföra ändringar.
  • När sidan ”kassan” öppnas och du har uppgett dina personliga uppgifter och valt betalningsmetod och leveranssätt kommer beställningens detaljer att visas på en översiktssida.
  • När du har valt betalningen genom ett betalningssystem (PayPal, Klarna, Visa eller Mastercard) kommer du antingen skickas till webbshopens översiktssida för beställningen eller till betalningstjänstens sida.
  • Om du kommer till betalningstjänstens sida ska du där göra vissa val och ange nödvändiga uppgifter. Därefter kommer du tillbaka till VOSS webbshops översiktssida för beställningen.
  • Innan du skickar iväg beställningen har du återigen möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter och ändra dessa (genom internetbrowserns funktion ”tillbaka”) eller att avbryta köpet.
  • När du skickar iväg beställningen efter godkännandet av dessa allmänna köpvillkor med funktionsknappen ”Slutför köp” lämnar du ett anbud till VOSS att ingå ett köpeavtal avseende dina beställda varor till uppgivna priser.

Efter det får du en orderbekräftelse med uppgifter om din beställning, information enligt lagen om distansavtal och allmänna köpvillkoren till den av dig uppgivna e-postadressen. Med orderbekräftelsen antar VOSS ditt anbud.
Under beställningen har du möjlighet att spara eller skriva ut översikten över din beställning, dessa köpvillkor och andra uppgifter med din webbläsares sparnings- och utskriftsfunktion.

Din förfrågan om att utfärda en offert resp. ett anbud är inte bindande för dig. Vi kommer att lämna ett icke-bindande anbud i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar (om inte en annan tidsfrist anges i respektive anbud).

4. Priser, leveranskostnader och betalning

Priser och leveranskostnader

Alla priser som visas i webbshopen vid varje produkt är totalpriser. Det betyder att dessa inkluderar mervärdesskatt och eventuella andra skatter och avgifter. Inkluderade mervärdesskattebelopp och andra eventuellt inkluderade skatter och avgifter visas när du öppnar varukorgen samt på översiktssidorna under beställningen.

Leveranskostnader är inte inkluderade i uppvisade priser. De visas separat under priset för varje produkt för en förpackningsenhet av den presenterade produkten. Leveranskostnaderna för alla dina utvalda produkter visas när du öppnar varukorgen samt på översiktssidorna under beställningen. Visade leveranskostnader är totala leveranskostnader.

När leveransen sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader tillkomma, såsom t.ex. tullar, skatter eller extra kostnader för penningtransaktioner. Sådana kostnader bärs av dig. Även i de fall leveransen sker inom Europeiska Unionen men betalningen sker från ett land utanför Europeiska Unionen ska eventuella kostnader för penningtransaktionen bäras av dig.

VOSS använder sig inte av personanpassade priser på grund av ett automatiserat beslutsfattande.

Betalning

De olika betalsätten visas under funktionsknappen ”leverans och betalning” på webbshopen eller vid produktbeskrivningen.

Köpeskilling och tillkommande leveranskostnader förfaller till betalning omedelbart efter avtalets tillkomst om inte annat anges för den valda betalningsmetoden.

5. Särskilda överenskommelser avseende betalningsmetoder

Kreditprövning

När VOSS levererar innan betalning skett, som t.ex. vid fakturabetalning eller autogiro, kommer VOSS lämna vidare dina under beställningen uppgivna person- och kontaktuppgifter och beställningens innehåll för en kreditprövning baserad på matematisk-statistiska förfaranden till Klarna. VOSS är berättigad att avböja din beställning via fakturabetalning eller autogiro beroende på kreditprövningens resultat.

Betalning med faktura via Klarna

I samarbete med Klarna erbjuder VOSS dig ett köp med faktura (”Klarna faktura”) som betalningsmöjlighet. Möjligheten finns endast för dig som är konsument, inte för näringsidkare. Fakturan förfaller till betalning inom 14 dagar efter det att du har tagit emot fakturan. Fakturan får du antingen per epost när varan skickas iväg eller i pappersform tillsammans med varan. Betalningen ska ske till Klarna. De fullständiga betalningsvillkoren för ”Klarna faktura” finner du här.

Dataskydd vid betalning via Klarna

Klarna behandlar dina personuppgifter vid kreditprövningen samt använder dessa för fakturering och uppföljning av betalningen. För att utföra kreditprövningen kan Klarna i förekommande fall lämna vidare dina personuppgifter till andra företag och kreditupplysningstjänster. Detaljerna finner du i Klarnas dataskyddspolicy som du kan öppna här ( https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy)

6. Leveransvillkor

Leveransvillkor, leveranstid och möjliga inskränkningar för leveransen finner du under funktionsknappen ”leverans och betalning” eller vid produktbeskrivningen. I fall av dröjsmål med leveransen kommer VOSS underrätta dig om anledningen till detta och uppge en ny leveranstid.
Om du är konsument har du rätt att ångra köpet om förseningen är av stor betydelse för dig.
Om du är näringsidkare sker transporten på din risk.

7. Retentionsrätt och återtagandeförbehåll

Du kan endast utöva en retentionsrätt mot VOSS krav med egna krav som härrör ur samma avtal.

Även när varan har kommit i din besittning är VOSS berättigat att häva köpeavtalet och återta varan om du befinner dig i dröjsmål med betalningen av hela köpeskillingen och leveranskostnaderna även efter en skälig tilläggstid för betalningen. Fram till fullständig betalning är du inte berättigad att överlåta varan vidare, pantsätta den eller bearbeta, omarbeta eller infoga varan i annan lös egendom.

8. Ångerrätt för konsumenter

Om du är konsument har du en ångerrätt på 14 dagar. Ångerrätten räknas från det datum du mottog varan. I det fall din beställning avser flera varor eller varan består av flera delar, räknas fristen från den dagen du tog emot sista varan respektive sista delen av varan. Ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten ska du skicka skriftligen per epost ( shop@lantkompaniet.se ) eller per brev till VOSS (Ohrstedt-Bhf. Nord 5, 25885 Wester-Ohrstedt, Tyskland). I ditt meddelande ska framgå ditt namn, adress, beställningsnummer, telefonnummer och personnummer.
Du kan använda dig av konsumentverkets ångerblankett som du kan ladda ner här:

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2021-konsumentverket.pdf

När du har meddelat ånger i tid skickar VOSS dig en frakthandling (returlabel) per epost. Med frakthandlingen kan du fraktfritt skicka tillbaka varan till VOSS. Du står för den direkta kostnaden för att returnera varor som inte kan skickas med paketpost. Kostnaden för varor som inte kan skickas med paketpost uppskattas till högst 3200 kronor.
VOSS återbetalar det vad du har betalat för varan och för leveransen inom 14 dagar efter mottagande av ditt meddelande om ånger via samma betalsätt som du använde vid betalning. VOSS är berättigad att avvakta med återbetalningen fram till dess att den återsända varan har mottagits eller du bevisat att varan har skickats tillbaka.
VOSS är berättigad att dra av ett belopp motsvarande värdeminskningen av varan som beror på att du har hanterat varan i större omfattning än som har varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. En egenskaps- och funktionsprövning innebär en hantering av varan och originalförpackningen med tillbörlig omsorg på samma sätt som om du skulle undersöka varan i en vanlig affär.

9. Fel i varan, reklamation, garantier

Om du är konsument

Vid fel i varan tillämpas lagstadgade rättigheter och påföljder. Du har härvid i synnerhet rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans, samt kan häva köpet om felet är allvarligt. Voss får vägra valt åtgärdande av felet om det inte är möjligt eller förenat med oskäliga kostnader.

Som konsument ber VOSS dig att genast efter du mottagit varan undersöka om den är komplett, har uppenbara fel eller transportskador, samt att meddela VOSS och transportföretaget omgående om eventuella fel. Underlåter du att anmäla fel i varan (reklamation) inom skälig tid kan du förlora din rätt att åberopa att varan är felaktig.

När det förekommer fel i varan får du reklamera. Reklamationsrätten är 3 år. Fel ska dock anmälas inom skälig tid som anses vara gjord inom 2 månader från tidpunkten då felet upptäcktes. Två månader anses alltid utgöra skälig tid; två månader är dock ingen sluttid för att reklamera. Reklamationen riktar du till VOSS, helst per epost eller brev via de kontaktuppgifter som du finner under punkten 1.
Vid en berättigad reklamation ersätter VOSS dig för eventuella fraktkostnader samt andra skäliga kostnader som har uppkommit i samband med reklamationen.

Om du är näringsidkare

Vid fel i varan tillämpas lagstadgad köprätt med följande avvikelser och tillägg:

Varans avtalade egenskaper framgår endast ur VOSS egna uppgifter och producentens produktbeskrivning, och inte ur producentens övriga reklam, publika marknadsföring eller andra yttranden.

Reklamationsrätten är 1 år från det att du har tagit emot varan. Skälig tid att reklamera fel i varan är 14 dagar efter det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vid transportskada ska fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna.

Vid fel i varan får VOSS välja mellan avhjälpande eller omleverans. Om avhjälpandet misslyckas, kan du välja mellan prisavdrag och hävning av avtalet. Avhjälpandet är att anse som misslyckat efter VOSS andra avhjälpandeförsök om inte annat följer ur varans särskilda egenskaper eller övriga omständigheter. I fall av avhjälpande ska VOSS inte stå för transportkostnader som uppstått p.g.a. att varan har förflyttats till annan ort än mottagningsorten om förflyttningen inte utgör del av varans ändamålsenliga användning.

Garantier

I det fallet att VOSS utfäster garantier för vissa varor finns garantivillkoren beskrivna i produktbeskrivningen för respektive vara.

10. Tillämplig lag och forum

Om du är konsument och bosatt i Sverige tillämpas svensk lag på avtal som ingås med VOSS. Om du som konsument är bosatt i en annan stat inom Europeiska Unionen tillämpas svensk lag under iakttagelse av det skydd som lämnas av tvingande konsumentskyddsföreskrifter i det land där du är bosatt.

Om du är näringsidkare tillämpas svensk lag med undantag av FN-köprättten (CISG). Forum för tvister mellan dig som näringsidkare och VOSS är Malmö.

11. Alternativ tvistelösning

Som konsument kan du, förutom att vända dig till allmäna domstolar, söka tvistelösning genom Europeiska kommissionens tvistelösningswebbplats Online Dispute Resolution (EU ODR) eller, om du är bosatt i Sverige, även genom Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Information om hur du ska gå till väga finner du för EU ODR under https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV och för ARN under https://www.arn.se/ (Allmäna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm).
VOSS förbinder sig att följa ARNs rekommendationer.

12. Dataskydd

VOSS hanterar dina personuppgifter i enlighet med europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. VOSS utförliga dataskyddspolicy finner du här.

Version: 2022-12-13