Baskunskap Jordning

Varför är det så viktigt med en bra jordning?

För att kunna svara på denna fråga vill vi kort redogöra för hur ett elstängsel fungerar.

Hjärtat av elstängslet är elaggregatet som ger pulser till stängslet. Aggregatet är anslutet till både stängslet (stängseltråd, elrep eller elband) och till jordning dvs. jordspett. Det finns alltså spänning i  jorden (marken) och i stängselmaterialet. Så snart ett djur kommer i kontakt med eltråden så sluts kretsen mellan jordning och stängslet och strömmen går nu från stängslet genom djuret in i marken och genom jordningen tillbaka till stängselaggregatet. Strömmen som kommer stötvis (pulser i 1-2 sek takt) känns väldigt obehagligt och skrämmande och får djuret att backa.

Ju lägre motstånd i stängslet desto bättre och obehindrat flyter strömmen. I tankemodellen ovan är det djuret och jordningen som utgör motstånd eftersom strömmen inte flyter lika obehindrat och fritt fram där som i stänglets eltrådar. Djurets kropp med dess andel vätska leder ganska bra så att djuret utgör ett förhållandevis lågt motstånd. Jorden eller marken kan vara mycket svårare att genomtränga för strömmen eftersom det betyder högt motstånd pga vätskebrist och torrhet som inte leder strömmen. Därför kan det bli väldigt trögt med strömflödet, även i själva stängslet, när jordningen är så pass dålig.

En bra jordning ska minska markens elektriska motstånd så gott det går så att denna del av strömkretsen stoppar eller reducerar spänningen i stängslet. En ofrånkomlig förutsättning för bra ledningsförmåga i marken är att sätta ner tillräckligt många jordspett och se till att alla är bra sammankopplade med lämplig jordkabel.

Vad behöver man passa på vid jordning av elstängsel?

Jordspetten ska alltid placeras på ett så fuktigt ställe som möjligt ( t ex en skuggig plats under ett trä el dyl).

Fuktig mark leder mycket bättre än torr mark. Därför borde man undvika att sätta ner jordspetten i  torr, sandig mark.

Men det är ju tyvärr inte så att alla har de bästa förutsättningar i fråga om mark och bete. Är det nu torrare mark där jordningen ska installeras, så sätt ner fler jordspett i marken än du annars skulle ha gjort för att minska jorden elektriska motstånd. Jordspetten ska placeras 3 m från varandra, inte på kortare avstånd.

 Jordspettn skulle helst vara tillverkade av rostfritt material, t ex galvat stål.  Rost ger bara ännu värre ledningsförmåga eftersom rost isolerar. Runda jordspett kan rekommenderas  (vid mobila, flyttbara elstängsel) eller jordspett med vinkelprofil.  Jordspettet borde ha 1m längd (vid kortare tillfälliga hagar går det bra med kortare längder också). 

Det gäller:
Ju längre jordspett, desto lägre motstånd och ju större yta, desto bättre kontakt.

Jordspetten kopplas samman med hjälp av lämplig jordkabel (t ex högspänningsmatarledning i galvad ståltråd) och rostfria skruvar. Jordanslutningskabeln går från stängselaggregatet till första jordspett för bra anslutning av aggregatet till jordningen.

Inte bara torr och sandig mark utan även själva stängselaggregatet påverkar jordningen. Ett starkt aggregat kräver en bättre jordning med fler jordspett än ett lågprestanda aggregat gör. 

Så här ser det ut med aggregatstyrka och antal jordspett:

  1. Stängselaggregat med  en pulsenergi på 1 joule: min. 1 jordpett (1 m längd)
  2. Stängselaggregat med  en pulsenergi på 2-5 joule: min. 2-3 jordpett (1 m längd)
  3. Stängselaggregat med  en pulsenergi på 10-20: min. 3-4 jordpett (2 m längd)
  4. Stängselaggregat med  en pulsenergi på 30 joule och mer: min. 6 jordspett (2 m längd)

För mest optimala resultat kan jordledningen grävas ca 20cm ner  i marken längs med stängslet.

OBS:
Elaggregatets jordning ska ha minst 10 m avstånd till övriga jordningssystem  (t ex byggnadens jordning ). Säkerhetsavståndet krävs för att förhindra spänningsöverslag t ex vid blixtnedslag in i stängslet.

Passa på att installera jordningen med ett avstånd på minst 10 m ifrån husväggen där aggregatet monteras så att inte husets jordning och övriga vatten-, elledningar osv. utsätts för skaderisk.

Kontrollera jordning?

 

Jordningen kan kontrolleras med någon stängselprovare genom att kortsluta stängslet.

Gör så här: Stäng av aggregatet.
Sätt någon järnpinne/något järnspett i marken på 100 m avstånd från stängselaggregats anslutning på stängseltråden.
Järnpinnen ska lutas mot stängseltråden (ha direkt och bra kontakt med stängslet, se bilden.
Starta elstängseaggregatet.
Nu borde stängselspänningen falla till ca. 2000 volt.
Sätt stängselprovarens metallpinne ner i marken på ca 1 m avstånd från det längst avlägsna jordspettet (sett från stängselaggregatet) och mät spännningen mellan jordspett och jord genom att hålla stängselprovarens pinne mot jordningens jordspett.
Ett optimalt värde för jordning ligger på 0-200 volt. Värden mellan 200-600 är okej också (toleransområde).
Ligger värdet över 600 volt, borde fler jordspett sättas ner i marken.