Jordning av elaggregat

Varför är det så viktigt med bra jordning?

Dålig jordning är den vanligaste orsaken till elstängselfel och dålig spänning.

Det är viktigt att elaggregatet har en god jordning, så att strömmen kan obehindrat flyta runt i systemet, genom marken och tillbaka till elaggregatet. Ju mer kraftfulla elaggregat desto bättre jordning krävs. Vid otillräcklig jordning är motståndet för stort, stängslets spänning minskas och därmed också säkerheten.

Sätt ned jordspetten där marken är fuktig året runt. Olämpliga jordarter och för lite markfuktighet, t.ex. torr, sandig jord, stenar, berg etc. liksom elläckage genom kontakt med växtlighet, felaktiga isolatorer, etc., kräver ännu fler jordspett. Dessa bör slås ned med ca. 3 m mellanrum.

Jordning med flera jordspett: per joule (utgående pulsenergi) krävs ett jordspett. Avstånd mellan jordspett: 3m.

Jordspetten bör vara tillverkade av korrosionsbeständigt material, t.ex. galvaniserat metall. Ett lager av rost har samma effekt som en isolator och skulle avsevärt minska jordningseffekten. Jordspetten ska förbindas med varandra med hjälp av mycket bra ledande och korrosionsbeständig tråd.

Jordspetten ökar spänningen på elstängslet:

Jordspetten ökar spänningen på elstängslet

Vegetation runt och på elstängslet minskar spänningen:

Vegetation runt och på elstängslet minskar spänningen

Längden och antalet jordspett som behövs beror på hur starkt elstängselaggregat man har, markfuktighet och eventuell påverkan genom t. ex. mycket påväxt. Jordspetten som medföljer brukar räcka för 9-volts elaggregat. Det är standard liksom. För 12-volts elstängselaggregat med batteri ska man använda ca. 1 m långa jordspett. Starka 230-volts elaggregat och 12-volts elaggregat bör anslutas med ett flertal 1 meters jordspett.

Baskunskap Jordning

Varför är det så viktigt med en bra jordning?

För att kunna svara på denna fråga vill vi kort redogöra för hur ett elstängsel fungerar.

Hjärtat av elstängslet är elaggregatet som ger pulser till stängslet. Aggregatet är anslutet till både stängslet (stängseltråd, elrep eller elband) och till jordning dvs. jordspett. Det finns alltså spänning i jorden (marken) och i stängselmaterialet. Så snart ett djur kommer i kontakt med eltråden så sluts kretsen mellan jordning och stängslet och strömmen går nu från stängslet genom djuret in i marken och genom jordningen tillbaka till stängselaggregatet. Strömmen som kommer stötvis (pulser i 1-2sek takt) känns väldigt obehagligt och skrämmande och får djuret att backa.

Ju lägre motstånd i stängslet desto bättre och obehindrat flyter strömmen. I tankemodellen ovan är det djuret och jordningen som utgör motstånd eftersom strömmen inte flyter lika obehindrat och fritt fram där som i stänglets eltrådar. Djurets kropp med dess andel vätska leder ganska bra så att djuret utgör ett förhållandevist lågt motstånd. Jorden eller marken kan vara mycket svårare att genomtränga för strömmen eftersom det betyder högt motstånd pga vätskebrist och torrhet som inte leder strömmen. Därför kan det bli väldigt trögt med strömflödet, även i själva stängslet, när jordningen är så pass dålig.

En bra jordning ska minska markens elektriska motstånd så gott det går så att denna del av strömkretsen stoppar eller reducerar spänningen i stängslet. En ofrånkomlig förutsättning för bra ledningsförmåga i marken är att sätta ner tillräckligt nmånga jordspett och se till att alla är bra sammakopplade med lämplig kabel.

Vad behöver man passa på vid jordning av elstängsel?

Jordspetten ska alltid placeras på ett så fuktigt ställe som möjligt (t ex en skuggig plats under ett trä el dyl).

Fuktig mark leder mycket bättre än torr mark. Därför borde man undvika att sätta ner jordspetten i torr, sandig mark.

Men det är ju tyvärr inte så att alla har de bästa förutsättningarna i fråga om mark och bete. Är det nu torrare mark där jordningen ska installeras, så sätt ner fler jordspett i marken än du annars skulle ha gjort för att minska jorden elektriska motstånd. Jordspetten ska placeras 3m från varandra, inte på kortare avstånd.

Jordspett skulle helst vara tillverkade av rostfritt material, t ex galvat stål. Rost ger bara ännu värre ledningsförmåga eftersom rost isolerar. Runda jordpsett kan rekommenderas (vid mobila, flyttbara elstängsel) eller jordspett med vinkelprofil. Jordspettet borde ha 1m längd (vid kortare tillfälliga hagar går det bra med kortare lägder också).

Det gäller:
Ju längre jordspett, desto lägre motstånd och ju större yta, desto bättre kontakt.

Jordspetten seriekopplas med hjälp av jordkabel (t ex isolerad högspänningsmatarledning i galvad ståltråd) och rostfria skruvar. Jordanslutningskabeln går från stängselaggregatet till första jordspett för bra anslutning av aggregatet till jordningen.

Inte bara torr och sandig mark utan även själva stängselaggregatet påverkar jordningen. Ett starkt aggregat kräver en bättre jordning med fler jordspett än ett lågprestanda aggregat gör.

Så här ser det ut med aggregatstyrka och antal jordspett:

  1. Stängselaggregat med en pulsenergi på 1 joule: min. 1 jordspett (1 m längd)
  2. Stängselaggregat med en pulsenergi på 2-5 joule: min. 2-3 jordspett (1 m längd)
  3. Stängselaggregat med en pulsenergi på 10-20: min. 3-4 jordspett (2 m längd)
  4. Stängselaggregat med en pulsenergi på 30 joule och mer: min. 6 jordspett (2 m längd)

För mest optimala resultat kan jordledningen grävas ca 20cm ner i marken längs med stängslet.

OBS:
Elaggregatetes jordning ska ha minst 10 m avstånd till övriga jordningssystem (t ex byggnadens jordning ). Säkerhetsavståndet krävs för att förhindra spänningsöverslag t ex vid blixtnedslag in i stängslet.

Passa på att installera jordningen med ett avstånd på minst 10 m ifrån husväggen där aggregatet monteras så att inte husets jordning och övriga vatten-, elledningar osv. utsätts för skaderisk.

Produkter för jordning av elstängsel som jordspett, jordkablar, jordningspaket och tillbehör hittar du här: » Jordning & Jord- och Matarkabel m.m.

Kontrollera jordning?

Jordningen kan kontrolleras med någon stängselprovare genom att kortsluta stängslet.

Gör så här: Stäng av aggregatet.
Sätt någon järnpinne/något järnspett i marken på 100 m avstånd från stängselaggregats anslutning på stängseltråden.
Järnpinnen ska lutas mot stängseltråden (ha direkt och bra kontakt med stängslet, se bilden.
Starta elstängseaggregatet.
Nu borde stängselspänningen falla till ca. 2000 volt.
Sätt stängselprovarens metallpinne ner i marken på ca 1 m avstånd från det längst avlägsna jordspettet (sett från stängselaggregatet) och mät spännningen mellan jordspett och jord genom att hålla stängselprovarens pinne mot jordningens jordspett.
Ett optimalt värde för jordning ligger på 0-200 volt. Värden mellan 200-600 är okej också (toleransområde).
Ligger värdet över 600 volt, borde fler jordspett sättas ner i marken.

Avstånd jordspett stängselapparat

Vid installation av åskskydd mellan stängselaggregat och elstängslet skulle första jodspettet sättas ner i marken på 10 m avstånd.

Mer om åskskydd och elstängsel samt kopplingsschema, se denna rådgivarsida:» Åskskydd och elstängsel